วิชาหลักการเขียนภาพเบื้องต้น รหัส ศ 3327 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์. จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ฉัฐมะ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การจัดภาพหมายถึงอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. จุดเด่นหรือจุดสนใจหมายถึงอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. จุดเด่นแบ่งเป็นกี่แบบ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ความขัดแย้งหมายถึงอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ความกลมกลืนหมายถึงอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)