ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก  n  ตัวแรก
หรือ ลำดับ คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
 
ลำดับ
เช่น         f   = {(1, 3), (2, 9), (3, 27)}  เป็นลำดับ
                เพราะว่า         Df = {1, 2, 3} เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก 3 ตัวแรก
                                g   =  {(1, -1), (2, -2), (3, -3), …} เป็นลำดับ
                เพราะว่า         Dg = {1, 2, 3, …} เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
                                h  = {(1, 2), (3, 8), (5, 32)} ไม่เป็นลำดับ
                เพราะว่า        Dh = {1, 3, 5} ไม่เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรก
 
 
ลำดับจำกัด  หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก   n  ตัวแรก
ลำดับอนันต์  หมายถึง  ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
 
                เช่น         f    = {(1, 4), (2, 8), (3, 12), (4, 16)}  เป็นลำดับจำกัด
                เพราะว่า         Df  = {1, 2, 3, 4} เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกสี่ตัวแรก
                                g   =  {(1, 0.1), (2, 0.2), (3, 0.3), …} ไม่เป็นลำดับจำกัดด
                เพราะว่า         Dg =  {1, 2, 3, …} เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
                การเขียนลำดับในรูปแจงพจน์  เป็นการเขียนลำดับที่บอกพจน์ที่ 1  พจน์ที่ 2  พจน์ที่ 3
                ไปเรื่อย ๆ  แต่ละพจน์คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
                เช่น   ลำดับ 2, 4, 6,…
                           ลำดับ 3,4, 12, 15, …