เรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการจากปัญหาโจทย์