วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องลำดับ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ โรงเรียนกันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)