บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องวิตามิน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (ว45212)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยอาจารย์สมรักษ์  สีหาภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิตามิน

                 วิตามิน  เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่จะขาดไม่ได้  ถ้าขาดหรือรับประทานไม่เพียงพอแล้ว  ร่างกายจะแสดงอาการของโรคให้เห็นทันที่

               ประเภทของวิตามิน

 

        วิตามินถูกจัดแบ่งออกเป็น  2  ประเภท ตามสมบัติในการละลาย  ได้แก่

            1.  วิตามินที่ละลายในไขมัน  ได้แก่  วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอีและวิตามิน เค  เมื่อได้รับในปริมาฯมากจะสะสมอยู่ในร่างกาย

            2.  วิตามินที่ละลายในน้ำ  ได้แก่  วิตามินบี  และวิตามินชี  วิตามินเอฟ  วิตามินเหล่านี้จะไม่สะสมไว้ในร่างกายและถูกขับออกทางปัสสาวะ

      สิ่งที่ทำให้วิตามินสลายตัวได้  เช่น

          1.  ความร้อน  ทำให้วิตามินบี  วิตามินชีและวิตามินเอฟ สลายตัว

          2.   แสง ทำให้วิตามินบี  วิตามินชเอและวิตามินอี  และเค สลายตัว

          3.  ออกชิเจนทำให้วิตามินชี  วิตามินเอและวิตามินดี และวิตามินดี สลายตัว