บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องคาร์โบไฮเดรต

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (ว45212)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยอาจารย์สมรักษ์  สีหาภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

                คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยมีอัตราส่วนของธาตุไฮโดรเจนต่อธาตุออกซิเจนเป็น  2  ต่อ  1 เสมอ  และให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อคาร์โบไฮเดรต 1  กรัม ร่างกายต้องการวันละประมาณ  50  เปอร์เซ็นต์

                คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น   3   ชนิด

                1.  น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  เป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สุด  ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที่ได้แก่  น้ำตาลกลูโคส  น้ำตาลฟรุกโทสและน้ำตาลกาแลกโทส

                2.  น้ำตาลโมเลกุลคู่  เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  มารวมตัวกันแล้ปล่อยน้ำออกมาได้แก่  น้ำตาลมอลโทส  น้ำตาลซูโครส  และน้ำตาลแลกโทส

                3.  น้ำตาลโมเลกุลใหญ่  เป็นน้ำตาลที่ไม่มีผลึก  ไม่มีรส  น้ำตาลโมเลกุลใหญ่  แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท ตามหน้าที่เป็นเกณฑ์

                3.1  มีหน้าที่เป็นสารอาหารสะสม  ได้แก่  แป้งและไกลโคเจน

                3.2  มีหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย  ได้แก่  เซลลูโลสและไคติน

                3.2  มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์  ได้แก่  แอนติเจนและเฮปารีน