บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องไขมัน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (ว45212)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยอาจารย์สมรักษ์  สีหาภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ไขมัน

                         ไขมัน  เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจนและออกซิเจน

ไขมัน  1  กรัม  จะให้พลังงาน  9  กิโลแคลอรี  ไขขันเมื่อถูกย่อสลายแล้จะได้กรดไขมันและ

กลีเซลรอล

                           ชนิดของกรดไขมัน

      เราสามารถแบ่งชนิดของกรดไขมันได้เป็น  2  ชนิด  ตามวีธีการจับตัวกันของคาร์บอน  ดังนี้

         กรดไขมันอิ่มตัว  คือกรดไขขันที่มีคาร์บอนอะตอมทุกตัวจับกันโดยแขนเดียวมีสมบัติดังนี้

     1.  มีจุดหลอมเหลวสูง

     2.  แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง

      3.  ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

      4.  มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนอะตอมและไฮโดรเจนจำนวนมาก

           กรดไขขันไม่อิ่มตัว คือกรดไขขันที่มีคาร์บอนอะตอมทุกตัวจับกันเองแบบสองแขน

มีสมบัติดังนี้

      1.  มีจุดหลอมเหลวต่ำ

     2.  ไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง

      3.  มีกลิ่นเหม็นหืน

      4.  มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนอะตอมและไฮโดรเจนจำนวนน้อย

กรดไขขันที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมน้อยจะมีจุดหลอมเหลวต่ำ  กรดไขขันที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมมากจะมีจุดหลอมเหลวสูง