วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 (รหัสอ33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง English 3 .1 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมสุข ณรงค์แสง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Did Carmen use to live with her parents ?
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Does she watch TV a lot now ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Did she use to be afraid to go out ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Did she use to go to the beach ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. Does she go to the beach now ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)