วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัสอ33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง English 3 .2 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมสุข ณรงค์แสง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Children under 12 are allowed to stay up until 9:00 on school nights.
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Children under 12 can stay up until 11:00 on weekends.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Little children are allowed to start playing before doing their chores.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. All children have to finish their homework before watching television.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. Children under 12 can stay up as late as they want on weekends.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)