วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัสอ33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง English 3 .3 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมสุข ณรงค์แสง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Jenny doesn't want to look unfriendly.
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Jenny feels unhappy all the time.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Jenny used to be heavy.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Waldo likes his little brother.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. Waldo agrees with his parents.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)