วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัสอ33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง English 3 .4 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมสุข ณรงค์แสง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. The dog might be sick.
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. The man could be taking the dog to an animal doctor.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. The dog must belong to Alice.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. It can't be the man's dog.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. The man might be late.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)