วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัสอ33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง English 3 .5 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สมสุข ณรงค์แสง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. I..............visited the zoo several times this year.
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. I .........go every week, but now I'm too busy.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. I...........some beautiful kangaroos there last week.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. I...........going to the zoo again tomrrow.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. I...........supposed to go yesterday, but it rained.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)