เรื่อง  เพื่อรักสองเรา 2
                                                                                    การวางตัวต่อเพศตรงกันข้ามในสถานะคนรัก
                                        ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายหญิงในสถานะคนรัก มักจะพัฒนาต่อเนื่องมาจากความเป็นเพื่อนก่อน        
                                        จนกระทั่งมีอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย        
                                        หรือชายหญิงบรรลุนิติภาวะ จะมีความรู้สึกรักเพศตรงกันข้ามและมีความรู้สึกว่าจะต้องมีกันและกันชีวิตจึงจะสมบูรณ์        
                                         สภาพคนรักกันจะเริ่มต้นตั้งแต่การนัดพบกัน อาจจะนัดพบเป็นรายบุคคลหรือ
                                        เป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้อุปนิสัย  และความต้องการ ความสนใจซึ่งกันและกัน
                                        ตลอดจนประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จนในที่สุดชายและหญิงเกิดมีความสนใจ
                                        หรือเกิดต้องตาต้องใจกันเป็นพิเศษนอกเหนือจากคนอื่นๆ
                                        การเกี้ยวพาราสีก็เกิดขึ้น  จนในที่สุดชายหญิงก็มีความสัมพันธ์เจริญงอกงามและพัฒนาต่อกลายเป็นคู่รัก                 
                                        เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศในสถานะเป็นคนรักได้พัฒนาไปด้วยดีจนกระทั่งกลายเป็นคู่ครองแต่งงานกัน
                                        ชีวิตคู่อย่างมีความสุขต่อไป  ควรปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามดังนี้  คือ ผู้ชายควรให้เกียรติและไว้วางใจผู้หญิง
                                       แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ  คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องผู้หญิงแสดงความเป็นห่วงเปนใยในสวัสดิภาพต่างๆ   
                                      และเสียสละเวลาสำหรับผู้หญิงเพื่อจะได้มีโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคต  พาไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจตามเวลาและสถาน
                                     ที่อันเหมาะสม  การกระทำใดๆควรจะให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทราบอยู่ตลอดเวลาและพยายามไปเยี่ยฝเยียนพ่อแม่  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
                                     ครอบครัวฝ่ายหญิง  ส่วนฝ่ายหญิงควรจะไว้วางใจฝ่ายชาย ไม่แสดงความเห็นแก่ตัว ให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝ่ายชาย          
                                     คอยให้กำลังใจฝ่ายชายในการทำงาน   ถ้าชายและหญิงที่เป็นคู่กันสามารถปฏิบัติต่อกันได้ดังกล่าว  ความสัมพันธ์ในฐานะการเป็นคู่รัก   
                                     ก็จะพัฒนาต่อไปจนแต่งงานและมีโอกาสที่จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอีกคู่หนึ่ง