เธอและฉันฝันร่วมกัน (การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว)
 
                     การเตรียมตัวก่อนการสมรส  ก่อนเข้าพิธีมงคลสมรสหรือพิธีแต่งงาน ชายหญิงควรปฏิบัติอย่างไร
                เพื่อที่จะให้ชิวิตแต่งงานของชายและหญิงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรสหรือพิธีแต่งงานเป็นไปด้วยความราบรื่น                
                และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง คู่สมรสควรปฏิบัติต่อกันดังนี้
           1.ควรสำรวจตนเองว่ามีความพร้อม มากน้อยแค่ไหน ทั้งร่างกายจิตรใจ สถานะภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 
          ตลอดจนมีการยอมรับสภาพต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
           2.ควรพิจารณาว่าการเลือกคู่ครองนั้น มีเหตุผลประกอบเพียงพอแล้วหรือไม่เพียงใด
         หรือเป็นการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่
         3.ควรมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงาน เพื่อตรวจสอบสภาพทางร่างกายของชายและหญิง        
        ว่ามีโรคทางพันธุกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตแต่งงาน เช่นตรวจหมู่เลือด หรือความผิดปกติของหมู่เลือด โรคทางพันธุกรรม         หรือโรคติดต่ออื่นๆ เพื่อหาทางแก้ไข
        4.การเตรียมพร้อมเรื่องทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการสร้างครอบครัว ตลอดจนประกอบอาชีพที่สุจริต
       5.ควรกำหนดพิธีแต่งงานร่วมกันโดยความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย เมื่อตกลงรายละเอียดได้แล้ว                
        ควรแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเพื่อความเรียบร้อยของงาน เช่นพิมพ์บัตรเชิญ เชิญแขก
        พิธีสงค์ สถานที่ เป็นต้น 
             ชายหญิงเมื่อแต่งงานแล้ว สัมพันธภาพจะพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งเมื่อเป็นพ่อแม่                
        ความรักลูกจะทำให้พ่อแม่สึกว่าตนเป็นตัวแทนของกันและกัน
        การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนการแต่งงานนับเป็นสิ่งสำคัญมาก 
    ถ้าหากคู่สมรสต้องการจะให้ชีวิตสมรสประสบความสุข เพราะการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการเตรียมตัว
   เพื่อจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหม่ 
       ความมุ่งหมายของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีดังนี้
       1.ตรวจสุขภาพทั่วไปให้แน่ใจ และค้นหาดูว่ามีอาการหรือสิ่งบอกเหตุใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว
       หรือความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในอนาคตบ้างหรือไม่
        2.ค้นหาความบกพร่องต่างๆของร่างกาย        
        ซึ่งอาจมีหลกระทบกระเทือนต่อการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์
       3.การตรวจเลือด
           3.1 เพื่อตรวจหาโรคทางเพศสัมพันธ์
           3.2 เพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือดและความเข้มข้นของเม็ดเลือด
           3.3 ตรวจหาภูมคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
            3.4 ตรวจหาโรคเลือดขาวธาลัสซีเมีย
      4.การตรวจเอกเรย์ปอดเพื่อหาความผิดปกติของปอด
      5.การรับวัคซีน หัดเยอรมัน  ไวรัสตับอักเสบ บี และบาดทะยัก
      6.ให้คู่สมรสได้รับการแนะนำเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
      7.ให้คู่สมรสได้รับความรู้เรื่องเพศอื่นๆตามสมควร