ระบบประสาท
ระบบปลายประสาท(Pripheral Nervous System)
        คือ ประสาทที่แยกมาจากสมองและไขสันหลังมีลักษณะเป็นคู่ๆ เส้นประสาทจากสมอง มีทั้งหมด 12 คู่
        คู่ที่ 1  Olfactory  nerve                  เส้นประสาทดมกลิ่น
        คู่ที่ 2 Optic         nerve                    เส้นประสาทควบคุมการมองเห็น
        คู่ที่ 3 Oculomotor  nerve              เส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา การหดของรูม่านตา
        คู่ที่ 4 Trochlear  nerve                  เส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกตา
        คู่ที่ 5 Trigeminal  nerve                เส้นประสาทควบคุมความรู้สึกเจ็บปวด
        คู่ที่ 6 Abducent  nerve                   เส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา
        คู่ที่ 7 Facial  nerve                          เส้นประสาทควบคุมการรู้รสและแสดงสีหน้าและการขับน้ำลาย                   
        คู่ที่ 8 Acoustic  nerve                      เส้นประสาทควบคุมการได้ยินและการทรงตัว
        คู่ที่ 9 Glossopharyngeal nerve   เส้นประสาทควบคุมการรับรส และการขับน้ำลาย
        คู่ที่ 10 Vagus  nerve                        เส้นประสาทควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจการกลืน กรขับน้ำย่อย
        คู่ที่ 11 Accessory  nerve                ทำหน้าที่ช่วยเหลือ Vagus
        คู่ที่ 12 Hyplogssal  nerve               ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นเกี่ยวกับการพูด การเคี้ยว การกลืน