วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส ต42101) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง Reading for conprehension จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
What does NRA News mainly broadcast?
   programmes about the first amendment
   programmes about politics
   programmes about guns
   all are wrong

ข้อที่ 2)
What do the new laws control?
   guns
   political advertising
   radio stations
   all are correct

ข้อที่ 3)
What does the second amendment do?
   It protects freedom of speech.
   It gives people the right to own and carry gun.
   It gives radio stations the right to broadcast news.
   All are right.

ข้อที่ 4)
Accoding to Robert Ricker, what does the NRA want to do?
   start a newspaper
   give money to political paties
   get publicity
   all are wrong

ข้อที่ 5)
Who owns ABC news?
   Disney
   General Electric
   Time Warner
   All are correct.