การแสดงการเห็นด้วย (agreement ) และไม่เห็นด้วย (disagreement) นักเรียนอาจพูดได้หลายแบบ ดังนี้
 
ก. สมมุติว่านาย Surin  พูดประโยคต่อไปนี้ออกมา
        I think that       health (สุขภาพ)
        (ผมคิดว่า)           love (ความรัก)                               is the most important thing in life.
                                  money (เงิน)                                   (คิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต)
                                  education (การศึกษา)
                                   television (โทรทัศน์)
        I think that         the cinema (โรงภาพยนตร์)        is the best entertainment in the world.
        (ผมคิดว่า)          the theatre(โรงละคร)                    (คือสิ่งบันเทิงที่ดีที่สุดในโลก)               
                                   the night club (คลับ)
 
ข.  แล้วนาย Somchai อาจพูดแสดงความคิดเห็นของตนได้ดังนี้
        1. การแสดงการเห็นด้วย        (agreement)
                Yes, I think so. ถูกต้อง ผมเห็นด้วย
                I (quite) agree (with you). ผม (ค่อนข้าง) เห็นด้วย (กับคุณ)
                I think so too. ผมก็เห็นด้วยเช่นกัน
                I (certainly) agree (with you). ผมเห็นด้วย (อย่างแท้จริง) (กับคุณ)
                It (certainly) is. มันเป็นอย่างนั้น (จริง ๆ)
                They (certainly) are. พวกเขา / พวกมัน เป็นอย่างนั้น (จริง ๆ )
        2. การแสดงการไม่เห็นด้วย (disagreement)                
                I don't think so. ผมไม่คิดยังงั้น
                I don't agree. ผมไม่เห็นด้วย
                I'm afraid I don't agree. เกรงว่าจะไม่ใช่อย่างนั้น
                I couldn't agree with you less. ผมไม่เห็นด้วยกับคุณเลยสักนิด
                Nonsense. (น้อนเซ็นซ) เหลวไหล ไร้สาระ
                Rubbish. (รั้บบิฌ) เหลวไหล ไร้สาระ
                That's ridiculous. ริดิ๊กคิวลึ่ดซ (อย่าอ่านเป็น ลัดซ) adj. น่าขำ
 
ตัวอย่างบทสนทนาแสดงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ตัวอย่างบทสนทนาแสดงการไม่เห็นด้วย
Surin        :         Now that really was a great film. ช่างเป็นหนังที่ดีจริง ๆ (เสนอความคิดเห็น)
Ladda        :       Couldn't agree with you less.  ไม่เห็นด้วยเลยสักนิด (แสดงการไม่เห็นด้วย)
Surin        :        The best we've seen  this year, surely. มันเป็นหนังที่ดีที่สุดที่เราได้ดูในรอบปีเลย                                  (เสนอความคิดเห็น)
Ladda        :        Rubbish. ไร้สาระ (แสดงการไม่เห็นด้วย)
 
ตัวอย่างบทสนทนาแสดงการเห็นด้วย
Somchai      :          I though that was quite a good film, didn't you?
                                 ผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมาก ๆ เรื่องหนึ่ง
Jongkol        :        Yes, I did.
                                 ใช่ ฉันเห็นด้วย
Somchai :             It's one of the best that have come out this year, I think.
                                 ผมคิดว่า มันเป็นหนังดีที่สุดที่ได้ทำขึ้นในปีนี้
Jongkol :              I quite agree with you. ฉันค่อนข้างที่เห็นด้วยจริง ๆ

ใบความรู้เรื่อง การแสดงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (agreement and disagreement)