ใบความรู้ เรื่อง การแสดงความปรารถนา
(Making a wish)
 
การแสดงความปรารถนา
(Making a wish)
มีโครงสร้างที่สำคัญที่ควรจะนำไปฝึกพูด คือ
 
        There is a ....................I'd like to .................... .
        There's a ....................I'd like to .................... .
      That's a ....................I'd like to .................... .                                                                      
         Here's a ....................I'd like to .................... . 
                        มี.........ที่ผมอยากจะ............
 
        Here's a shirt I'd like to have. นี่คือเสื้อเชิ้ตที่ผมอยากจะมี
        Here's a job I'd like to do. นี่เป็นงานที่ฉันอยากจะทำ
        That's a car I'd like to buy นั่นเป็นรถที่ผมอยากจะซื้อ
        There's a movie I'd like to see. มีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะดู
        This is a place I'd like to go to. นี่คือที่ที่ผมอยากจะไป
 
การตอบ (Answering) อาจตอบรับว่าดังนี้
        Me too. ผมก็เช่นกัน
        Not me. ไม่ใช่ผม
        I'd like to……., too. ผมก็อยากจะ........ เช่นกัน
        I've already……. . ฉันได้............. แล้ว
        You should …….., then. คุณควรจะ.............นะ
        I wish I had …….., too. ผมก็หวังที่จะ................. เช่นกัน
 
ตัวอย่างบทสนทนาการแสดงความปรารถนา
Winai         :         Here's a shirt I'd like to have.
Somchai    :         Me too.
Winai         :         That's a movie I'd like to see.
Somchai   :           I've already seen it. It's not a very good movie.