สิทธิมนุษยขน
คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย       
   สิทธ  หมายถึง  ประโยชน์หรืออำนาจที่บุคคลพึงได้รับตามกฎหมาย  
   เสรีภาพหมายถึง  ความเป็นอิสระของบุคคลล    ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย                                             ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
   การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยหมายความว่า  กฎหมายของไทยจะให้หลักประกันในเรื่องของการปฏิบัติของบุคคล ในเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป้นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล  
   การรับรองหรือ คุ้มครองตาม สนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา หมายถึง ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกับประเทศต่างๆ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
          
  สิทธิมนุษยชน จะให้การคุ้มครองบุคคล  ดังนี้ 
    1.   การประกันความบริสุทธิ์ของบุคคลก่อนศาลพิพากษา      
    2.   การประกันคุณค่าของความเป็นมนุษย์        
    3.   การประกันสิทธิส่วนตัว
    4.   การประกันเสรีภาพของบุคคล       
    5.   การประกันสิทธิในการศึกษา     
    6.   การลดการทารุณกรรม         
    7.   การลดการสูญบุคคลในการพัฒนาประเทศ                              
    8.   การจำกัดอำนาจรัฐมิให้ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคล        
    9.   การประกันการสร้างครอบครัว 
   10.  การประกันการใช้และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
   11.  การประกันมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐาน
 
สิทธิมนุษยชน