ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  เสมือนกับเป็นตัวแทนความเป็นชาติไทย  ที่มีผู้พบเห็นที่ไดก็จะรู้ได้เลยว่านี่คือคนไทยนี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไทย การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบต่อไป นอกจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจะมีคุณต่อคนในชาติโดยตรงแล้วยังมีคุณค่าต่อศาสนา เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง มีคุณค่าต่อสังคม เช่น ประโยชน์ ต่อสุขภาพ การติดต่อสื่อสาร พิธีกรรมพื้นบ้านต่างๆ มีคุณค่าต่อครอบครัว  เช่น  การปลูกบ้านเรือนไทย  เทศกาลทำให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสกลับมาพบกัน  และคุณค่าต่อชุมชน เช่น วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เป็นต้น  ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะยังดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนให้ความสำคัญและร่วมมือกันสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไป                                                                                                                        ุ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น