คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน
        เมื่อมนุษย์หลากหลายความคิด หลากหลายความรู้สึก มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นในทุกสังคม เราสามารถแก้ไขหรือเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ให้รุนแรงเกินไปด้วยการนำหลักคำสอนของศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละศาสนาจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  ตระหนักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ หลีกเลี่ยงจากการทำความผิด และร่วมมือกันทำให้สังคมที่อาศัยอยู่นั้นมีความสงบสุขมาก คนในสังคมร่วมมือกันยึดถือคุณธรรมเพื่อสันติสุขในการอยู่ร่วมกันแล้ว สังคมก็จะปราศจากความขัดแย้งความรุนแรงต่างๆ ก็จะลดลง และทุกสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข                           
คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน