การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทย
        ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ได้จำแนกอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ออกเป็น 3 ประการ คือ
1.   อำนาจนิติบัญญัติ คืออำนาจหน้าที่ในการเสนอและออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่างๆของรัฐ
2.   อำนาจบริหาร คือ อำนาจในการดำเนินการ เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
3.   อำนาจตุลาการ คือ อำนาจในการพิจารณาและตัดสินพิพากษาคดีต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
   ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางสถาบันทั้งสาม คือ ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรั๘สภา ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาล
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทย