สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
สิทธของพลเมืองไทย   สิทธิ คือ ประโยชน์หรืออำนาจที่บุคคลพึงได้รับตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิดังกล่าวครอบคลุมกำฆมายรัฐธรรมนูญ คือ สิทธิตามหลักมนุษยชน  สิทธิในฐานะประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากรัฐ  สิทธิจะได้รับคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม สิทธิการมีส่วนร่วมในเรื่องส่วนรวม  และสิทธิในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ทุกคนที่เกิดมาเป็นพลเมืองไทย  ย่อมได้รับสิทธิเหล่านี้ตั้งแต่เกิดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ซึ่งทุกคนในประเทศ มีสิทธิเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิของพลเมืองไทย