เสรีภาพของพลเมืองไทย
เสรีภาพ  หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  ซึ่งเสรีภาพของบุคคลมีเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่ควรยึดมั่นเป็นสำคัญก็คือ  ไม่ผิดต่อหลักกฎหมายและไม่ล่วงล้ำขัดขวางเสรีภาพของผู้อื่น เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ระบุขอบเขตไว้ให้แก่บุคคลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นต้น
เสรีภาพของพลเมืองไทย