หน้าที่ของพลเมืองไทย
        หน้าที่ หมายถึง ความผูกพันที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิหน้าที่ที่คนไทยต้องปฏิบัติ ในแต่ละบุคคลอาจมีหน้าที่ได้มากกว่า 1 หน้าที่ เช่น หน้าที่ของเด็ก คือ เรียนหนังสือ ช่วยพ่อแม่ทำงาน เป็นต้น  ซึ่งพลเมืองไทยทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เสียภาษี สืบสานวัฒนธรรม เป็นต้น       
หน้าที่ของพลเมืองไทย