วิชา สังคมฯ (รหัส ส32102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สิทธิมนุษยชน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุนทร อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เบียร์กับสุราอยู่บ้านหลังติดกัน จัดงานเลี้ยงกันส่งเสียงดึงบ่อยๆ วันหนึ่งบ้านข้างเคียงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ ทั้งสองบอกว่าเป็นสิทธิของตนเพราะการส่งเสียงดังก็ทำในบ้านของตนเอง นักเรียนคิดว่าเบียร์และสุราละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
   ไม่ละเมิด เพราะกระทำในบริเวณบ้านตนเอง
   ละเมิดเพราะส่งเสียงรบกวนบ้านใกล้เคียงในเวลาวิกาล
   ละเมิดก็ได้ไม่ละเมิดก็ได้เพราะบางครั้งก็เสียงดังบางครั้งก็เงียบ
   ไม่ละเมิดเพราะได้ขออนุญาตจัดงานเลี้ยงเดือนละ สี่ ครั้ง ไว้ล่วงหน้า

ข้อที่ 2)
สิทธิมนุษยชน คือ อะไร?
   คือ สักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
   คือ การมีสิทธิ เสรีภาพ มีหน้าที่
   คือ การได้รับคุ้มครองด้วยกฎหมาย
   คือ การได้รับการคุ้มครองจากสนธิสัญญา

ข้อที่ 3)
การไปหาและเก็บเอาอาหารธรรมชาติในพื้นที่ดินของเพื่อนบ้านเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
   ละเมิดเพราะอาหารนั้นเป็นทรัพย์เจ้าของที่ดินนั้น
   ไม่ละเมิดเพราะอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครๆก็เก็บเอาได้
   ไม่ละเมิดเพราะเจ้าของพื้นที่ดินนั้นไม่สนใจเก็บเอาไปเป็นอาหาร
   ละเมิดเพราะคนไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ดินนั้นไม่แบ่งปันอาหารที่ได้มาให้รับประทาน

ข้อที่ 4)
สิทธิขอใดไม่น่าจะเป็นสิทธิของพลเมืองไทย
   สิทธิการไปออกเสียงเลือกตั้ง
   สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทุกระดับ
   สิทธิการผูกมิตรกับกลุ่มผุ้ค้าสินค้าชายแดนที่ผิดกฎหมาย
   สิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการษาคนไข้ด้วยสมุนไพร

ข้อที่ 5)
วิธีการสร้างสันติสุขในสังคมคืออย่างไร?
   ต่างคนต่างอยู่
   การยอมรับเสียงข้างมาก
   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
   การยอมรับในหลักสิทธิมนุษยชน