วิชา สังคมฯ (รหัส ส 32102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง .ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย.. จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุนทร โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ประโยชน์แก่นักเรียนและคนในชุมชนอย่างไร?
   ทำให้ชุมชนมีความยั่งยืน
   ทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นในชุมชน
   ทำให้ทุกคนร่วมมือพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชน
   ทำให้ทุกคนในชุมชนมีรายได้ไม่ตกงาน

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาติไทย
   ธงไตรรงค์
   ภาษาส่วย ลาว เขมร เยอร
   หมอลำ กันตึม ฟ้อนเล็บ ลำกลองยาว
   ศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ ศาสนาอิสลาม ลัทธิขงจื้อ

ข้อที่ 3)
วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกถือเป็นภูมปัญญาที่มีคุณค่าต่อส่วนใด?
   ต่อครอบครัว
   ต่อชุมชน
   ต่อหมู่คณะ
   ต่อศาสนา

ข้อที่ 4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งใด?
   ด้านสุขภาพอนามัย
   ด้านการว่างงาน
   ด้านการเมืองการปกครอง
   ด้านปัจจัยสี่

ข้อที่ 5)
วิธีการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นควรทำอย่างไร?
   ให้นักเรียนไปศึกษากับภูมปัญญาแต่ละสาขา
   ให้คนรุ่นหนุ่มสาวสนใจศึกษาสืบทอดภูมิปัญญาที่มีในชุมชนของตนเอง
   ให้มีการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปใช้ประกอบเป็นตำราเรียนในและนอกโรงเรียน
   นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้คนไปเปิดอ่านและบันทึกไว้เพื่อหารายได้จะไม่ว่างงาน

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -