วิชา สังคมฯ (รหัส ส32102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การสร้างสันติสุขในสังคมไทย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุนทร อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งกันในสังคมได้มากที่สุด
   การพูดแต่สิ่งดีไม่ขัดแย้ง
   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
   การให้มากกว่าการรับจากผู้อื่น
   การให้อภัยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ข้อที่ 2)
ในฐานะการเป็นนักเรียนจะช่วยสร้างสันติสุขในสังคมได้อย่างไร?
   ตั้งใจศึกษาใฝ่ใจใฝ่เรียน
   เคารพในระเบียบสังคม และกฎหมายของประเทศ
   มุ่งมั่นช่วยงานครอบครัวหารายได้ช่วยครอบครัว
   นำเสนอแผนงานให้ชาวบ้านนำไปปฏิบัติและสร้างงาน

ข้อที่ 3)
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างสันติสุขในชุมชนได้ด้วยวิธีใด?
   นำเสนอกฎระเบียบสังคมให้ชาวบ้านทราบ
   ร่วมสร้างจิตสำนึกการรักท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
   ร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านจัดขึ้นทุกๆครั้ง
   เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาชุมชนเพื่อรายงานให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ

ข้อที่ 4)
กิจกรรมใดสามารถสร้างสันติสุขให้สังคมได้มากที่สุด
   การเมืองการปกครอง
   การจัดเวทีประชาวิจารณ์
   การตั้งเครือข่ายชุมชนหรือองค์กรชุมชน
   การจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ข้อที่ 5)
การตอบสนองบุญคุณแผ่นดินควรกระทำอย่างไรมากที่สุด?
   ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับประเทศที่ร่ำรวย
   ต้องสร้างจิตสำนึกคนในชาติให้สร้างความมั่นคงทุกด้านให้กับชาติ
   ต้องส่งเสริมคนวัยเรียนให้สามารถเรียนต่อระดับอุมศึกษาในต่างประเทศ
   ต้องช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสหรือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -