วิชา สังคมฯ (รหัส ส32102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และพลเมืองไทย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุนทร อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คนไทยต้องยึดมั่นในสถาบันของชาติที่สำคัญที่สุดคือข้อใด?
   ครอบครัว
   ชุมชน
   สังคม
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2)
ข้อใด้เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ระบุขอบเขตไว้ให้แก่บุคคลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
   การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
   การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
   การมีเสรีภาพในการชุมนุมเดินขบวนอย่างสันติ
   การมีเสรีภาพในการปราบจราจลด้วยอาวุธ

ข้อที่ 3)
หน้าที่ของนักเรียนมีลักษณะใดสำคัญที่สุด
   การเรียนหนังสือ
   การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
   การปฏิบัติตามกติกาสังคม
   การร่วมมือกับคนทุกคนในชุมชน

ข้อที่ 4)
ชายไทยเมื่ออายุถืง 21 ปี ต้องปฏิบัติตามข้อใด
   รับการเกณฑ์ทหาร
   ต้องบวชพระ
   ต้องแต่งงาน
   ต้องทำงานราชการ

ข้อที่ 5)
คนไทยต้องยึดมั่นในสถาบันของชาติที่สำคัญที่สุดคือข้อใด?
   ครอบครัว
   ชุมชน
   สังคม
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์