จัดทำโดย นางสุพัตรา  ดาวหน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์