คำถามซึ่งตอบด้วย Yes หรือ No
    
   คำถามซึ่งต้องขึ้นต้นคำตอบด้วย Yes หรือ No ได้แก่คำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาพิเศษ
        ( is,am,are,do,does,did,will,shall,may,etc.)   รวมทั้งคำถามที่เรียกว่า
         Tag-question เช่น                                             
How to Answer Questions
Is he coming ?                   No,he isn't.
                                             Yes,he is.
Have they gone?              Yes,they have.
                                             No,they haven't.
Can he speak English ?    No,he can't.
                                             Yes,he can.
Can you do this?               Yes,I can.
                                             No,I can't.