เรื่องอิทธิบาท 

กลุ่มสาระพระพุทธศาสนา

 

            อิทธิบาท 

            .  ความหมาย

          อิทธิ  แปลว่า  “ความสำเร็จ”  บาท  แปลว่า  “ทางหรือสิ่งที่ช่วยนำทาง”  เมื่อนำมารวมกันเป็นอิทธิบาท  แปลว่า  ทางแห่งความสำเร็จ

            วิธีการที่คนจะพึงใช้ในการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตนั้น  ในทางพระพุทธศาสนามีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่า  อิทธิบาท    ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการ  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา

 

            .  คำอธิบายอิทธิบาท ๔

          )  ฉันทะ  แปลว่า  ความพอใจ  ในการทำงานเราต้องสร้างความพอใจสนใจในงานจะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย

            )  วิริยะ  แปลว่า  ความเพียร  ในการทำงานทุกอย่างต้องมีความลำบากและอุปสรรคบ้างไม่มาก็น้อย  เราต้องมีความขยันมั่นเพียร  อดทน  ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นให้ได้  เพื่อจะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            )  จิตตะ  แปลว่า  ความเอาใจใส่  การตั้งใจแน่วแน่ในสิ่งที่ทำ  ย่อมทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปในเวลารวดเร็ว

            )  วิมังสา  แปลว่า  การพิจารณา  สอบสวน  เป็นการใช้เหตุผลพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด