เรื่อง  สัปปุริสธรรม 

กลุ่มสาระพระพุทธศาสนา

.   สัปปุริสธรรม 

            .  ความหมาย

            คำว่า  สัปปุริสธรรม  แปลว่า  ธรรมะของคนดี  หมายความว่า  ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้แล้ว        ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนดี

            คนดีที่พระพุทธศาสนายกย่อง  มิได้เป็นคนงมงายหรือเป็นคนซื่อจนเซ่อ  แต่เป็นคนฉลาดมีเหตุผล  รู้จักใช้ความคิด  วางตัวได้ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสม

           

            สัปปุริสธรรมมี  ๗ ประการ  ดังนี้

            )  อัตถัญญุตา  คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชีวิต

            )  ธัมมัญญุตา  คือ  ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาระและผลอันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว

            )  อัตตัญญุตา  คือ  ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์ตนเองทั้งในด้านความรู้  คุณธรรม และความสามารถ

            )  มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักหลักของความพอดี  การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 

            )  กาลัญญุตา  คือ  ความเป็นรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ

            )  ปริสัญญุตา  คือ  ความเป็นผู้รู้ปฏิบัติ  การปรับตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชน

            )  ปุคคลัญญุตา คือ  ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน