เรื่องอิทธิบาท 

         

          อริยสัจ ๔

                    . ความหมายของอริยสัจ 

          อริยสัจ  คือ  ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของอริยบุคคล  เพราะผู้ใดรู้อริยสัจ    ด้วยปัญญา  ผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นอริยชนทันที  ข้อที่ว่าทำให้ประเสริฐ  หมายถึง  ขณะที่รู้นั้นความรู้ได้คลายกิเลสออกจากจิตด้วย  นับตั้งแต่เริ่มรู้  ครั้งรู้ไป ๆ  ถึงเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้  ใจก็ใสสะอาดมากขึ้น  จนบริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากสภาพปุถุชน  กลายเป็นอริยชน  คือเป็นคนประเสริฐ  อริยสัจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะสรุปไว้ในอริยสัจ    ทั้งสิ้น  อันประกอบด้วยองค์    คือ

            )  ทุกข์  คือ  ความจริงว่าด้วยความทุกข์

            )  สมุทัย  คือ  ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งความทุกข์

            )  นิโรธ  คือ  ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์

            )  มรรค  คือ  ความจริงว่าด้วยวิธีทางแห่งความดับทุกข์