เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

          . ความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

          เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  แปลว่า  “ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน”  หมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต  ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม  ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้น  เป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้า

            ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจ  อาจจะเป็นเงิน  สิ่งของ  ชื่อเสียง  เกียรติยศ  การยกย่องสรรเสริญ  หรือกลบ่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นผลประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้  อาจเป็นสิ่งที่บุคคลทั่ว ๆ ไปปรารถนา  การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้น  จะต้องแสวงหาอย่างมีหลักการและมีแผนการ  ซึ่งหลักการและแผนการนี้  เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน  อันมีอยู่    ประการ  คือ

 

            .  ความขยันมั่นเพียร

            .  การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด

            .  คบคนดีเป็นมิตร

            .  เลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาให้