วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส.ส 42201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่องความหมายของสมาธิ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ความหมายของสมาธิตรงกับข้อใด
   ก. ความสงบ
   ข. ความไม่ฟุ้งซ่าน
   ค. ความตั้งมั่นแห่งจิต
   ง. ความจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ข้อที่ 2)
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการฝึกสมาธิ
   ก. มีฐานะทางสังคมร่ำรวย
   ข. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
   ค. สติสัมปชัญญะสมบูรณ์
   ง. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 3)
ข้อใดจัดเป็นมิจฉาสมาธิ
   ก. การอ่านหนังสือมาก
   ข. การเรียนอย่างมุ่งมั่น
   ค. การเอาชนะผู้อื่นด้วยกลยุทธ์
   ง. การเขียนหนังสือให้ถูกสวยงาม

ข้อที่ 4)
3. ข้อใดจัดเป็นสัมมาสมาธิ
   ก. จดจ่อกับการยิงนก
   ข. จดจ่ออยู่กับการตกปลา
   ค. จดจ่ออยู่กับการเล่นม้า
   ง. จดจ่ออยู่กับการเปิดตู้นิรภัย

ข้อที่ 5)
การฝึกสมาธิทำให้ใบหน้าผิวพรรณผ่องใส เป็นการพัฒนาข้อใด
   ก. การศึกษาเล่าเรียน
   ข. การพัฒนาบุคลิกภาพ
   ค. การทำงานมีประสิทธิภาพ
   ง. การพัฒนาภูมิปัญญาไทย