วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส.ส 42201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ความหมายของคำว่า "ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔"
   ก. ประโยชน์ในปัจจุบัน
   ข. ประโยชน์ของความดี
   ค. ประโยชน์ของความสำเร็จ
   ง. ประโยชน์ของความเมตตา

ข้อที่ 2)
2. ข้อใดคือผลของการประหยัด
   ก. มีเพื่อนมากขึ้น
   ข. มีทรัพย์เพิ่มขึ้น
   ค. น้ำหนักตัวลดลง
   ง. ลดอาหารมื้อเย็นได้

ข้อที่ 3)
3. ข้อใดมีความขยันมั่นเพียร
   ก. การทำงานอย่างรีบร้อน
   ข. การทำงานหนักเอาเบาสู้
   ค. การทำงานตลอดไม่มีการหยุดพัก
   ง. การทำงานแบบเลือกงานที่ไม่ยาก

ข้อที่ 4)
4. ข้อใดคือความหมายของการประหยัด
   ก. ใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับ
   ข. อยากได้สิ่งใดก็ซื้อทันที
   ค. สิ้นค้าชนิดใดว่าดีก็ซื้อ
   ง. ประหยัดรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว

ข้อที่ 5)
5. ใครเป็นผู้สอนหลักการใช้จ่าย
   ก. พระสาลีบุตร
   ข. พระอานนท์
   ค. พระพุทธเจ้า
   ง. พระเจ้าสุทโธทนะ