วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส.ส 42201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่องอริยสัจ ๔ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. จุดมุ่งหมายของอริยสัจ ๔
   ก. เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
   ข. เพื่อการปฏิบัติตนตามสภาวะธรรม
   ค. เพื่อความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
   ง. เพื่อความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ข้อที่ 2)
2. ความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทุกข์ทางใด
   ก. ทางกาย ทางวาจา
   ข. ทางวาจา ทางใจ
   ค. ทางกาย ทางใจ
   ง. ทางกาย ทางวาจา ทางใจ

ข้อที่ 3)
3. สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือต้นเหตุของทุกข์ทั้งหมดเกิดจาสิ่งใด
   ก. ตัณหา
   ข. ความโลภ
   ค. ความโกรธ
   ความทะเยอทะยาน

ข้อที่ 4)
4. ความพรัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ หมายถึงข้อใด
   ก. ทุกข์กาย
   ข. ทุกข์หนัก
   ค. ทุกข์ประจำ
   ง. ทุกข์จร

ข้อที่ 5)
หลักอริยสัจ ๔ ข้อใดเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อดับตัณหา
   ก. ทุกข์
   ข. นิโรธ
   ค. มรรค
   ง. สมุทัย