วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส.ส 42201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ข้อใดคือ "หลักความพอดี"
   ก. ความสงบ
   ข. ความพอใจ
   ค. ความยุติธรรม
   ง. ทางสายกลาง

ข้อที่ 2)
2. คุณธรรมข้อใดส่งเสริมให้เป็นผู้รู้จักกาลเทศะ
   ก. อัตถจริยา
   ข. หิริ-โอตตัปปะ
   ค. สติ-สัมปชัญญะ
   ง. ขันติ- โสรัจจะ

ข้อที่ 3)
3. "คนดี" ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ยกเว้นข้อใด
   ก. มีฐานะมั่นคง
   ข. ฉลาดมีเหตุผล
   ค. รู้จักคิดว่างตัวได้ดี
   ง. มีมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสม

ข้อที่ 4)
4. การพิจารณาตนเองเกี่ยวกับการทำงานตรงกับข้อใด
   ก. เรียนจนระดับการศึกษาชั้นสูง
   ข. มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการลงทุน
   ค. ผู้ทำงานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
   ง. ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน

ข้อที่ 5)
5. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการมีสัปปุริสธรรม
   ก. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   ข. เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
   ค. มีชื่อเสียงได้รับเกียรติสูงในสังคม
   ง. ทำงานก้าวหน้าทั้งส่วนตัว และส่วนรวม