วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส.ส 42201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่องอิทธิบาท 4 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. อิทธิบาท 4 เปรียบได้กับอะไร
   ก. เครื่องทุ่มแรง
   ข. เครื่องช่วยชี้ทาง
   ค. เครื่องอัตโนมัติ
   ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 2)
2. สุภาษิตข้อใดสอนให้เรามีความเพียร
   ก. ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
   ข. อิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างจาน
   ค. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
   ง. คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียนร

ข้อที่ 3)
3. อิทธิบาท 4 มีความสำคัญอย่างไร
   ก. ช่วยกระตุ้นให้ขยันทำงาน
   ข. ทำให้รอบรู้งานที่กำลังทำ
   ค. ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ
   ง. ทำให้งานยากคลายเป็นงานง่าย

ข้อที่ 4)
4. คุณธรรม "จิตตะ" มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
   ก. ตั้งใจทำ
   ข. เข้าใจทำ
   ค. แข็งใจทำ
   ง. เต็มใจทำ

ข้อที่ 5)
5. ข้อใดแสดงออกถึงการมีฉันทะ
   ก. มุกพยายามเก็บเงินซื้อบ้าน
   ข. มรกตจัดงานวันขึ้นปีใหม่
   ค. พลอยซื้อสลากออมสินแบ่งทุกงวด
   ง. เพชรยึดอาชีพเป็นครูมาตลอด