พีระมิดตรงมีสูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน
 
แต่เอ้...แล้วสันละยาวเท่ากันทุกเส้นหรือเปล่า
พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
พื้นที่ผิว  = พื้นที่ด้านข้างทุกด้าน + พื้นที่ฐาน
 
ปริมาตร = พื้นที่ฐาน  คูณ  ความสูงของพีระมิด