การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
การตวง คือ   การนำสิ่งที่ต้องการหาปริมาตรใส่ในภาชนะที่ใช้สำหรับตวง  หน่วยการตวงที่นิยมใช้กันมากที่สุด  คือ  ลิตร
 
                        1  ลิตร    =  1,000  มิลลิลิตร
                  1,000 ลิตร    =  1  กิโลลิตร
 
 
เมื่อ  เปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
      
1  ลิตร    =  1,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร
            1  มิลลิลิตร  =  1  ลูกบาศก์เซนติเมตร
      1 ลูกบาศก์เมตร   =  1,000  ลิตร
    
 
หน่วยการตวงในมาตราไทย
                1  ถัง  =  20  ลิตร
            1 เกวียน  =  100  ถัง
            1  เกวียน =  2  ลูกบาศก์เมตร
            1  เกวียน =  2,000 ลิตร