การตรวจหนังสือ
-  ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ จำนวนหน้าคาบ  หน้าไม่สลับ   มีสภาพเรียบร้อย   ไม่ติดกันเป็นปึก  เย็บเป็นเล่มเรียบร้อย  ไม่หลุด
- ตรวจแก้คำผิด
             การเปิดหนังสือให้ถูกวิธี ได้ประโยชน์ ๒อย่างพร้อมกันคือ ได้สำรวจความเรียบร้อยของหน้ากระดาษและทำให้กระดาษไม่ติดกัน  มีขั้นตอนดังนี้
๑. วางหนังสือให้สันทาบลงบนโต๊ะ เปิดปกทั้ง ๒ แบราบกับพื้น
๒. เปิดหนังสือด้านหน้า ๕-๖ แผ่นใช้หัวแม่มือกดรีดไปตามโคนสันไม่ต้องกดแรง
๓. เปิดด้านหลังโดยวิธีเดียวกับด้านหน้า
๔. เปิดสลับกันไปจนกว่าจะถึงหน้ากลางของหนังสือ
การประทับตราหนังสือ
ตราที่ใช้ทั้งหมด ๕ ตราคือ
๑. ตราประจำห้องสมุด ประทับตรากลางใบรองปก หน้าปกในส่วนบนและหน้าสุดท้ายของเนื้อ
๒. ตราทะเบียน  ประทับตราที่หน้าหลังของหน้าปกด้านล่างและหน้าลับเฉพาะ  อาจเป็นหน้า ๑๓,๒๑ หรือ ๒๕ โดยประทับตราส่วนที่ว่าง
๓. ตราประทับด้านข้าง   ประทับตรงด้านข้างส่วนหนาของหนังสือทั้ง ๓ ด้าน
๔. ตราหนังสืออ้างอิง   ประทับด้านในของปกหน้าและปกหลังกลางใบรองปกหน้าและใบรองปกหลังและที่ว่างในหน้าปก
ใน
๕. ตราหนังสือบริจาค   ประทับที่หน้าปกในในส่วนที่ว่าง
การติดบัตรกำหนดส่ง และซองบัตร
  วิธีตัดบัตรกำหนดส่ง
   ทากาวบัตรกำหนดส่งเฉพาะด้านบนห่างจากขอบ ๑/๒ ซม.  เพื่อป้องกันไม่ให้กาวเลอะออกมาเปื้อน จากนั้นนำมาผนึกกึ่งกลางหน้าหลังของใบรองปกหลัง ในกรณีหนังสือไม่มีใบรองปกให้ปิดด้านบนของหนังสือหน้าสุดท้าย ระวังอย่าปิดทับตัวอักษร
วิธีติดซองบัตร
ทากาวขอบทั้ง ๔ เป็นแทบกว้างประมาณ ๑/๒ ซม. ให้ห่างขอบเข้ามาประมาณ ๑/๒ซม. เพื่อกันมิให้กาวเลอะออกมาเปื้อนตำแหน่งที่ผนึกคือด้านในของปกหลังตรงกึ่งกลางปกในที่หลังพิมพ์สิ่งมีคุณค่าให้เสริมกระดาษอีก  ๑  แผ่น เพื่อใช้เป็นแผ่นผนึกแทน
 
วิธีเขียนหรือพิมพ์ซองบัตรและบัตรหนังสือ
๑. เลขเรียกหนังสือ
๒. เลขทะเบียน
๓. ชื่อผู้แต่ง
๔. ชื่อหนังสือ