ใบความรู้   เรื่อง   งานห้องสมุด
 
การจัดสายงาน
     การดำเนินงานห้องสมุดที่มีคุณภาพ  ควรปฏิบัติดังนี้
1.  ครูบรรณารักษ์เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน  เพื่อประสานงานทางด้านวิชาการให้ตอบสนองหลักสูตร
2.  มีคณะกรรมการบริหารห้องสมุดเพื่อวางแผนปฏิบัติงานดูแล  สนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นไปตามหลักสูตร
องค์ประกอบสำคัญของห้องสมุด
 
         ในการที่จะดำเนินงานห้องสมุดให้ประสบผลสำเร็จนั้น ห้องสมุดต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ
1.ผู้บริหาร
ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดเพราะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงิน  กำลังคนและกำลังใจ       ถ้าผู้บริหารให้การสนับสนุนจะทำให้การดำเนิดงานห้องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. อาคารสถานที่ี่ห้องสมุดต้องมีสถานที่พอเพียงในการเก็บหนังสือและโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการผู้ใช้  สถานที่ห้องสมุดนั้นอาจเป็นอาคารเอกเทศหรือส่วนหนึ่งของอาคาร
3. ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำห้องสมุดในการที่จะใช้เป็นที่เก็บหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุต่าง  ๆ และเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
4. วัสดุสารนิเทศ
ห้องสมุดจำเป็นจะต้องมีหนังสือ  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และโสตทัศนวัสดุเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้  วัสดุสารนิเทศของห้องสมุดโดยทั่ว  ๆ  ไปจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆ   คือ วัสดุตีพิมพ์  และวัสดุไม่ตีพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ
5. บุคลากร
ห้องสมุดจะต้องมีบรรณารักษ์ซึ่งมีพื้นความรู้ในวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้บริการและบุคลากรอื่น  ๆ   ร่วมกันดำเนินงานห้องสมุด
6. เงินอุดหนุน
เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดหาวัสดุสารนิเทศ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์อื่น  ๆ
การดำเนินงานห้องสมุด
ครูบรรณารักษ์จะต้องปฎิบัติและรับผิดชอบการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดี  เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ลักษณะงานห้องสมุด
            งานห้องสมุดเป็นงานบริการทางวิชาการ     แบ่งเป็น  5  งาน คือ
            1. การบริหาร  เป็นงานที่จะต้องนำเอาหลักการบริหารงานทั่วไปมาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
            2. งานเทคนิค  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
         3. งานบริการ  เป็นงานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน  การค้นคว้า  การส่งเสริมการอ่านให้ทั่วถึง
            4. การสนับสนุนการเรียนการสอน          เป็นงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการต่าง   ๆ
         5. งานกิจกรรมนักเรียนและการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด  ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน