ใบความรู้เรื่องวารสาร
ความหมายและประเภท
                 วารสาร  (Periodicals)  คือ  สิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ออกตามวาระหรือตามกำหนด  เช่น รายสัปดาห์  รายปักษ์ รายเดือน  รายสองเดือน  รายสามเดือน  รายหกเดือน  เสนอเรื่องราวหลายรส  หลายแบบ  และเสนอได้ทันต่อเหตุการณ์  เป็นสิ่งพิมพ์ที่ควรแก่การอ่าน (รัญจวน  อินทรกำแหง  2520 : 25 ) 
วารสาร   แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. วารสารวิชาการ   จัดพิมพ์โดยสถาบันหรือหน่วยงาน สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ
หลายสาขาวิชาก็ได้ เช่น วารสารวิทยาจารย์ ,  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ประมง ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีวารสารประเภทเสนอข่าวเชิงวิจารณ์ ซึ่งเป็นวารสารที่มีทั้งข่าว  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี
ผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง เช่นสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  มติชนสุดสัปดาห์
                2. วารสารทั่วไป เป็นวารสารที่มุ่งให้ความบันเทิงเป็นหลัก  บางทีเรียกว่านิตยสาร
เพื่อความบันเทิง  เสนอเรื่องบันเทิงคดี  อ่านเพลิดเพลิน  แต่ในบางชื่อเรื่องก็ให้เนื้อหาสาระความรู้ปนอยู่ด้วย เช่น สตรีสาร สกุลไทย ฯลฯ
ส่วนต่าง ๆ ของวารสาร  ประกอบด้วย
1. รูปเล่ม  วารสารมีรูปเล่มต่างไปจากหนังสือเล่ม  คือใหญ่กว่าและบางกว่าปกส่วนใหญ่จะ
เป็นปกบางมีสีสันสวยงามเป็นภาพต่าง ๆ ที่งดงาม เปลี่ยนไปแต่ละฉบับ  ซึ่งอาจเป็นภาพถ่าย หรือภาพเขียน  ส่วนปกด้านหลังอาจเป็นข้อความ ภาพโฆษณาหรือปกเปล่าก็ได้
2.  ปก  ปกหน้าของวารสารจะปรากฏชื่อ ปีที่  ฉบับที่  เดือน  พ.ศ.
3. สารบัญ  นับเป็นส่วนสำคัญที่แจ้งให้ทราบว่า วารสารเล่มนั้นมีเรื่องใด ใครเป็นผู้เขียน
อยู่ หน้าใด  สะดวกแก่การเลือกอ่านและค้นคว้า
4. เนื้อหา  แต่ละเรื่องจะเรียงตามที่แจ้งไว้ในสารบัญชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ
     จะตีพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่  อยู่ตรงกลางหน้าพร้อมทั้งชื่อผู้แต่งหรือผู้เขียน
      บทความ  เมื่อจบเรื่องหนึ่งแล้วจะขึ้นหน้าใหม่เสมอ          
                  5.  การพิมพ์เนื้อหา แบ่งเป็น 2 คอลัมน์  3 หรือ 4 คอลัมน์  แล้วแต่ความกว้าง
       ของเล่มวารสาร 
   6.  ภาพ  วารสารนี้มักจะมีภาพแทรกมาก อาจเป็นภาพสี ภาพขาวดำ และมี
  ขนาดต่าง ๆ กัน ประกอบเนื้อหาให้ความแจ่มแจ้งในการอ่านยิ่งขึ้น       

การเตรียมวารสารเพื่อให้บริการ  จัดทำตามลำดับขั้น ดังนี้
              1. ตรวจรับวารสาร โดยตรวจดูสภาพความเรียบร้อยของวารสาร ดูว่า  พิมพ์ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และเป็นฉบับต่อจากฉบับที่แล้วหรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องหรือ           ไม่เรียบร้อย ควรส่งกลับไปเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่
                   2.   ลงทะเบียนวารสาร       
                   3.   ประทับตราห้องสมุด เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ตามหน้าต่าง ๆ ที่ห้องสมุด