วิชา... (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษ าปีที่...5
เรื่อง งานห้องสมุด... จำนวน 10... ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน.กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 1.องค์ประกอบสำคัญของห้องสมุดคือ
   หนังสือ วารสาร
   ผู้บริหาร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
   นักเรียน ครู
   คณะกรรมการห้องสมุด

 2. การจัดทำโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
   เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
   เพื่อพัฒนา
   เพื่อการแก้ปัญหา
   เพื่อความอยู่รอดของงาน

 3. งานห้องสมุดเป็นงานบริการ วิชาการแบ่งเป็นกี่งาน
   2 งาน
   3 งาน
   4 งาน
   5 งาน

 4. การสั่งซื้อหนังสือ โต้ตอบหนังสือ ติดตามประสานงานเพื่อประโยชน์ของห้องสมุดเป็นงานบริการในงานใด
   วางแผนนโยบาย
   งานธุรกาาร
   งานประชาสัมพันธ์
   งานสถานที่ ครุภัณฑ์

 5. งานใดจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศ
   งานเทคนิค
   งานบริการ
   งานบริหาร
   งานธุรการ

 6. การจัดหมู่ แยกประเภทหนังสือเป็นงานประเภทใด
   งานบริการ
   งานเทคนิค
   งานบริหาร
   งานสนับสนุนการเรียนการสอน

 7. การซ่อมหนังสือเย็บเล่มวารสารเป็นงานอะไร
   งานบริการ
   งานเทคนิค
   งานบริการ
   งานกิจกรรมนักเรียนและงานสอนวิชาเกี่ยวกับห้องสมุด

 8. ห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลาใด
   07.00 - 16.30 น.
   07.00 - 16.00 น.
   07.30 - 16.30 น.
   07.30 - 16.00 น.

 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ยืมหนังสือทุกครั้งต้องมีบัตร
   ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม
   ต้องใช้บัตรคนอื่นยืมหนังสือ
   ส่งคืนหนังสือภายใน 7 วัน

 10. กิจกรรมใดไม่สอดคล้องกับการเชิญชวนให้ผู้มาใช้บริการห้องสมุด
   การฉายภาพยนตร์
   เล่าเรื่องหนังสือ
   จัดนิทรรศการ
   กิจกรรมเล่านิทาน