วิชา... (รหัส.ง45230..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด ... จำนวน ..10 ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 1. ความหมายของคำว่า ห้องสมุด ที่ถูกต้องคือข้อใด
    เป็นที่รวบรวมหนังสือทุกประเภท
    เป็นแหล่งรวมโสตทัศน์วัสดุทุกประเภท
    เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ
    เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์

 2. 2. ข้อใดไม่ใช่วัดถุประสงค์ทั่วไปของห้องสมุด
   เพื่อการศึกษา
   เพื่อความรู้
   เพื่อค้นคว้า
   เพื่อการอ่าน

 3. 3. ข้อใดคือวัดถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
   เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
   เตรียมนักเรียให้มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด
   เพื่อความจรรโลงใจ
   เตรียมนักเรียนในการอ่านหนังสือ

 4. 4. ห้องสมุดโรงเรียนมุ่งจัดมวลประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรใหม่ คือ
   มุ่งให้นักเรียนรู้จักการเรียนด้วยตนเอง
   มุ่งให้นักเรียนคิดเป็น
   มุ่งให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็น
   ถูกทุกข้อ

 5. 5. จากวัดถุประสงค์ของห้องสมุดที่ว่า เพื่อความรู้ คืออะไร
   เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาของทุกคน
   เป็นสถานที่ให้คำตอบต่าง ๆแก่ผู้ใฝ่รู้
   เกิดความบันดาลใจในทางสร้างสรร
   ให้เป็นแหล่งพักผ่อนสมอง

 6. 6. ห้องสมุดประเภทใดเป็นตัวแทนของประเทศไทย รวบรวมรักษามรดกของชาติในรูปแบบของหนังสือพิมพ์
   ห้องสมุดประชาชน
   ห้องสมุดแห่งชาติ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
   ห้องสมุดโรงเรียน

 7. 7. ห้องสมุดประเภทใดที่ให้บริการทุกเพศทุกวัย
   ห้องสมุดประชาชน
   ห้องสมุดแห่งชาติ
   ห้องสมุดเฉพาะ
   ห้องสมุดโรงเรียน

 8. 8. ห้องสมุดประเภทใดที่จัดขึ้นในหน่วยราชการหรือเอกชน
   ห้องสมุดประชาชน
   ห้องสมุดแห่งชาติ
   ห้องสมุดโรงเรียน
   ห้องสมุดเฉพาะ

 9. 9. ความสำคัญและประโยชน์ของห้องสมุด คือข้อใด
   ทุกคนเลือกอ่านใด้ตามความสนใจ
   ให้ความรู้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
   รู้จักวิธีใช้และรักษาสาธารณสมบัติใด้อย่างถูกต้อง
   ถูกทุกข้อ

 10. 10. ข้อใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
   ห้องสมุดหมวดวิชา
   ห้องสมุดโรงเรียน
   ต้นไม้พูดใด้
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น