วิชา.งานห้องสมุด.. (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..5.
เรื่อง ..การเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ. จำนวน 10... ข้อ
โดย อ.วิชา กิ่งทอง .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ขั้นตอนแรกในการเตรียมหนังสือคือข้อใด
   เปิดหนังสือให้ถูกวิธี
   ตรวจหนังสือ
   ประทับตรา
   ลงทะเบียน

ข้อที่ 2)
-การตรวจหนังสือข้นตอนใดไม่เกี่ยวข้อง
      
   มีสภาพเรียบร้อย
   จำนวนหน้าครบ
   มีภาพประกอบ
   เย็บเล่มเรียบร้อย

ข้อที่ 3)
-การเปิดหนังสือให้ถูกวิธีให้ถูกวิธีได้ประโยชน์ 2 อย่างพร้อมกันคือ
      
   ได้สำรวจความเรียบร้อยของหน้ากระดาษ
   ได้พิสูจน์ตัวอักษรว่าถูกหรือผิด
   ทำให้กระดาษไม่ติดกัน
   ก และ ค

ข้อที่ 4)
-การเปิดหนังสือให้ถูกวิธี มีขั้นตอนดังนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
      
   วางหนังสือให้สันทาบลงบนโต๊ะ
   เปิดตรงกลางก่อน
   เปีดหนังสือด้านหน้า 5-6 แผ่น
   เปิดสลับกันไปจนกว่าจะถึงหน้ากลาง

ข้อที่ 5)
ตราประจำห้องสมุดประทับตรงส่วนใดบ้าง
      
   ปกนอก
   ใบรองปก
   หน้าปกในส่วนบน
   หน้าสุดท้ายของเนื้อเรื่อง

ข้อที่ 6)
-หน้าลับเฉพาะของห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์คือหน้าใด
   -12
   -13
   -14
   -15

ข้อที่ 7)
-ตราลงทะเบียนประทับที่หน้าใดบ้างข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
   -ประทับที่หน้าหลังของหน้าปกในด้านล่าง
   -ประทับหน้าลับเฉพาะ
   -ประทับตราใบรองปก
   -ประทับตราในส่วนที่ว่าง

ข้อที่ 8)
-การประทับตราหนังสืออ้างอิงข้อใดไม่ถูกต้อง
   -ประทับหน้าลับเฉพาะ
   -ประทับด้านในของปกหน้าและปกหลัง
   -กลางใบรองปกหน้าและใบรองปกหลัง
   -ที่ว่างในหน้าปกใน

ข้อที่ 9)
-วิธีใดเป็นการติดซองบัตรไม่ถูกต้อง
   -ทากาวขอบทั้ง 4
   -แถบกาวกว้างประมาณ 1/2 ซ.ม.
   -ปกหลังท่มีข้อความทาทับได้เลย
   -ปกหลัง พิมพ์สิ่งที่มีคุณค่าเสริมกระดาษอีก 1 แผ่น

ข้อที่ 10)
-ข้อความที่พิมพ์ในซองบัตรและบัตรหนังสือข้อใดไม่ถูกต้อง
   -เลขเรียกนังสือ
   -ชื่อผู้แต่ง
   -สำนักพิมพ์
   -ชื่อหนังสือ