เลือกซื้ออาหาร

ยึดหลักการบ้องกันไว้ก่อน โดยหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ตรวจพบว่า มีจีเอ็มโอ จนกว่าบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ จะมีนโยบายและมาตร การปลอดจีเอ็มโอที่เป็น รูปธรรมและปฏิบัติได้จริง
ตั้งข้อสงสัย อาหารที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา หรือแคนาดา ซึ่งเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอมากที่สุดในโลก ตรวจสอบรายชื่อบริษัทผลิตอาหารในสหรัฐ อเมริกาที่ใช้ส่วนประกอบจีเอ็มโอ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.truefoodnow.org/
ถ้าไม่พบชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทในคู่มือ อาจดูฉลากข้างกล่องว่า อาหาร นั้นมีส่วนผสมของถั่วเหลืองและข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง หรือข้าวโพด หรือไม่ (เช่น ฟองเต้าหู้ แป้งถั่วเหลือง ใยถั่วเหลือง ผักสกัด ถั่วเหลืองสกัด โปรตีนถั่วเหลือง เลคซิตินจากถั่วเหลือง สารปรุ งแต่งจากถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช แป้งข้าวโพด น้ำตาลข้าวโพด น้ำมันจากคาโนลา น้ำมันจากเมล็ดฝ้ายเป็นต้น) หากไม่มี ก็พอจะเชื่อมั่นได้ว่า ปลอดจีเอ็มโอ
 
ซื้อผักสดและ ผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทย เนื่องจากผักสดผลไม้ที่เพาะ ปลูกในประเทศไทย ในขณะนี้ยังคงปลอดการดัดแปลง พันธุกรรม
ซื้ออาหารที่ใช้วัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังคงห้าม การปลูกพืชจีเอ็มโอเพื่อการค้าอยู่
 
บริโภคอาหาร ธรรมชาติและอาหารจากเกษตรอินทรียซึ่งรับรองได้ว่าปลอดทั้งสารเคมีแล ะจีเอ็มโอ อารหารเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ จะมีตรารับรองจากสำนัก งานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.) ท่านสามารถ สอบถามถึงแหล่งผลิตและขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้จาก กรีนเน็ท โทรศัพท์ 0-2651-9055-6
 
ใช้สิทธิใช้เสียง
 

สอบถามบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ท่านชอบว่า ใช้ส่วนประกอบที่เป็นจีเอ็มโอหรือไม่ โดยดูที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ได้ จากฉลากข้างกล่อง และเรียกร้องให้บริษัทไม่ใช้ส่วน ประกอบอาหารที่มาจากจีเอ็มโอ และอย่าใช้มาตรฐานต่าง ระดับกับผู้บริโภคชาวไทย ถ้าบริษัทมีนโยบาย ปลอดจีเอ็มโอในประเทศอื่น
 
สอบถามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่ปนเปื้อน จีเอ็มโอและเรียกร้องให้เลิกจำหน่ายผลิต ภัณฑ์อาหารที่เป็นจีเอ็มโอ
 
เรียกร้องให้รัฐเร่ง ออกกฏหมายติดฉลากอาหาร จีเอ็มโอเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใน การรับรู้และสิทธิที่จะปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์หรือส่ง อีเมล์ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ออกกฏหมายติด ฉลากที่เคร่งครัดและรัดกุม เพื่อสิทธิของเราชาวไทย และเรียก ร้องให้หยุดใช้และนำเข้าสิ่ง มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน และความมั่นคงของประเทศชาต
 
 
วิธีหลีกเลี่ยงอาหารจีเอ็มโอ