ข้อดีของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
1.  จัดตั้งได้ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำ
2.  มีอิสระและความคล่องตัว
3.  ความตื่นตัวในการทำงาน
4.  กฎหมายและข้อบังคับ  มีน้อยกว่าการประกอบการแบบอื่น ๆ
5.  เก็บความลับได้ดี
6.  เลิกกิจการได้ง่าย
7.  กำไรหรือขาดทุน  ตกเป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
       
ลักษณะสำคัญของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
        1.  บุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ
        2.  ตั้งง่าย  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายมากนัก
        3.  เจ้าของเป็นผู้ยอมรับภาระในการเสี่ยงต่อผลขาดทุนแต่เพียงผู้เดียว  
             ในทางตรงกันข้ามหากธุรกิจมีกำไร  เจ้าของก็จะเป็นผู้ได้รับผลกำไรทั้งหมด
        4.  บริหารสั่งการบุคคลอื่นที่เข้ามาช่วยดำเนินงาน  และตัดสินใจตามนโยบายของตน
        5.  เจ้าของ คือ ธุรกิจดังนั้น  เจ้าของจะต้องรับผิดชอบต่อภาระทุกประการที่ธุรกิจทำขึ้น
        6.  อายุของธุรกิจยาวนานเท่าอายุเจ้าของกิจการ ถ้าเจ้าของตาย ธุรกิจก็สิ้นสุดไปด้วย
 
 
ธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว
     Sole  Proprietorship      
             
การประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว  เป็นการดำเนินกิจการที่บุคคลเพียงคนเดียว  เป็นเจ้าของลงทุนประกอบกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร  และรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  ถ้าเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก  ผู้ประกอบการลักษณะนี้เรียกว่า เจ้าของ  แต่ในกรณ๊ที่กิจการมีขนาดใหญ่  มักเรียกว่า  ผู้จัดการ  โดยทั่วไปแล้ว  การประกอบการแบบนี้  อาจมีป้ายหรือยี่ห้อ  โดยอาศัยชื่อเจ้าของร้าน  เช่น ร้านพรชัยไก่ย่าง  สามชัยมอเตอร
ข้อเสียของการประกอบกิจการเจ้าของคนเดียว
        1. หนี้สินไม่จำกัดจำนวน
        2.  กิจการมีขนาดเล็ก
        3.  การบริหารงานอาจขาดหลักวิชาการบริหารที่ดี
        4.  คนงานหมดโอกาสก้าวหน้า
        5.  การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องกัน
        6.  ต้องเสียภาษ๊เงินได้แบบเดียวกับบุคคลธรรมดา